Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 11-328030
НүүрХэлтсүүд

Хэлтсүүд

 • ТАМГЫН ХЭЛТЭС

  ТАМГЫН ХЭЛТЭС НЬ НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРХЛЭН ГҮЙЦЭТГЭЖ,  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ГАЗРЫН ДОТООД АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫГ ТӨЛӨВЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ, УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ХАНГУУЛАХ, УДИРДЛАГЫГ ҮНЭН ЗӨВ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АСУУДЛЫГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ УЯЛДУУЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ДЭЭД БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТООЛ, ТУШААЛ, ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, АРХИВЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВЫГ НӨХӨН БҮРДҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ЭРХЗҮЙН ҮНДЭСИЙГ ХЯНАХ, МЭРГЭЖИЛ АРГЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ, ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН АЖИЛТНУУДЫН МЭРГЭЖЛИЙГ ДЭЭШЛҮЛЭХ ЗОРИЛГООР СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА СУДАЛГАА ЯВУУЛАХ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ӨДӨР ТУТМЫН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГААР ХАНГАЖ ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАХ  ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭНЭ. ҮҮНД:

  • Хэлтсүүдийн   үйл ажиллагааг харилцан уялдуулан зохион байгуулах;
  • Байгууллагын хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах;
  • Авлигын эсрэг хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
  • Байгууллагын жилийн болон хагас жилийн тайлан, үр дүнгийн гэрээ, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулан нэгтгэх;
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, сайжруулах;
  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг хангаж ажиллах ажлыг зохион байгуулан ажиллана.
  ТАМГЫН ХЭЛТЭС 
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  О.Байгалмаа Тамгын хэлтсийн  дарга baigalmaa.o@ndaatgal.mn 70121704 201 Б
  Б.Мөнхгэрэл Бичиг хэрэг, архив хариуцсан ажилтан munhgerel.b@ndaatgal.mn 70141704 202
  Л.Гэрэлмаа Хууль эрхзүй, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн gerelmaa.l@ndaatgal.mn 70141704 207
  Б.Солонго Бодлогын хэрэгжилт, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн solongo.baz@ndaatgal.mn 70141704 207
  И.Пүрэвжав Сургалт сурталчилгаа, мэдээллийн технологи, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн purevjav.i@ndaatgal.mn 70141704 207
 • САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

  МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ,НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОН БУСАД ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭН, ДҮҮРГИЙН  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСҮҮДИЙГ САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ, ИРГЭДИЙГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛЖ, САНГИЙН ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЭХ, ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨР, УРСГАЛ БОЛОН  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНХҮҮЖИЛТИЙГ ХУГАЦААНД НЬ ОЛГОХ, САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ, ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСҮҮДИЙН МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ХАНГУУЛАХ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ДАГУУ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАЖ, ХУГАЦААНД НЬ ТАЙЛАГНАЖ, УДИРДЛАГЫН ХЭРЭГЛҮҮР БОЛГОХ АСУУДЛЫГ ХАРИУЦАН АЖИЛЛАХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. 

  Хоёр. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын талаар

  2.1 Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан иргэдийг даатгалд хамруулах ажлын зохион байгуулах;

  2.2 Дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагын нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтэнд хяналт тавьж ажиллах;

  2.3 Төлбөр тооцоог шуурхай гүйцэтгэх талаар төрийн сан болон арилжааны банкууд бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

  2.4 Нийгмийн даатгалын төвлөрсөн сангийн орлого бүрдүүлэх;

  2.5 Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийг хугацаанд нь олгуулах ажлыг зохион байгуулах;

  2.6 Нийслэл, дүүргийн  нийгмийн даатгалын байгууллагуудын  урсгал болон хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн батлагдсан хуваарийн дагуу олгох;

  Гурав. Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн гүйцэтгэлийг хангуулах талаар

  3.1 Нийслэл, дүүргийн  нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын төсөв, төлөвлөгөө, төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсөөлөл болон нийгмийн даатгалын сангийн жилийн орлого, зарлагын төсвийн төслийг хүлээн авч хянаж, нэгтгэн Нийслэлийн нийгмийн даатгалын сангийн болон  үйл ажиллагааны нэгдсэн төсөв зохиож, дээд байгууллагадаа тогтоосон хугацаанд хүргүүлэх;

  3.2 Батлагдсан төсвийг байгууллагаар, зориулалтаар, улирал сараар хуваарилах, гүйцэтгэлийг зохион байгуулах;

  3.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн тухай хуулиар батлагдсан орлогын гүйцэтгэлийг хангуулах;

  3.4 Нийгмийн даатгалын сангийн зарлагын гүйцэтгэлийг батлагдсан төсөвт багтаан зарцуулах арга хэмжээ авч ажиллах;

  3.5 Нийслэл, дүүргийн  нийгмийн даатгалын байгууллагын урсгал зардлыг эдийн засгийн ангиллын дагуу зарцуулахад хяналт тавьж ажиллах;

  3.6 Хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан гүйцэтгэлийг хангуулах, тайлагнах ажлыг зохион байгуулах.

  3.7 Нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагын төсвийн зарлагын гүйцэтгэл болон сангийн орлого, зарлагын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг нэгтгэн гаргах ажлыг зохион байгуулж, холбогдох дээд газарт хугацаанд хүргүүлэх;

  3.8 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн гүйцэтгэлийг тайлагнах аргачлал, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах;

  3.9 Нийслэл, дүүргийн  нийгмийн даатгалын байгууллагын болон сангийн улирал, жилийн нэгдсэн санхүүгийн болон нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийг тайланг хугацаанд нь үнэн зөв гаргах ажлыг зохион байгуулж, дээд байгууллагадаа тогтоосон хугацаанд нь хүргүүлэх.

  3.10 Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын болон сангийн нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийлгэн дүгнэлт гаргуулж, өгөгдсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

  3.11 Дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагын нийгмийн даатгалын орлого, зарлагын төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж, удирдлагыг мэдээллээр хангах;

  3.12 Санхүүгийн байдлаар судалгаа шинжилгээ хийж, санал дүгнэлт боловсруулах;

  3.13 Дүүргүүдийн нийгмийн даатгалын сангийн бүртгэл хөтлөлт, тайлагналтын ажлын үр дүнгээр урамшуулах, алдаа дутагдалд нь хариуцлага тооцох санал гаргах;

  Дөрөв. Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлангийн талаар

  4.1 Бүртгэл хөтлөх, мэдээ, тайлан гаргах программ хангамжийг боловсронгуй болгох арга хэмжээ авч, ажиллах;

  4.2 Нийслэл, дүүргийн  нийгмийн даатгалын байгууллагын өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, хөдөлгөөн, тооллого, тооцоо бодолтын байдалд хяналт тавих;

  4.3 Нийслэл нийгмийн даатгалын байгууллагын өглөгийн болон сангийн авлага өглөгийн сарын мэдээ гаргах ажлыг зохион байгуулах;

  4.4  Нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагын анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах ажлыг зохион байгуулах;

  4.5 Нийслэл, дүүргийН нийгмийн даатгалын байгууллагын анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах ажлыг зохион байгуулах.

  4.6 Нийслэл, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагын сангийн анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан гаргах ажлыг зохион байгуулах;

  4.7 Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, мэдээ, тайлан гаргалтанд бүртгэлийн дотоод хяналтыг бүрдүүлэх;

  4.8 Нийслэл, нийгмийн даатгалын байгууллагын нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлага, өмч хөрөнгө, өр авлага, мөнгөн хөрөнгөнд бүртгэлээр хяналт тавьж, удирдлагын хэрэгсэл болгох ажлыг зохион байгуулах;

  4.9 Санхүү бүртгэлийн чиглэлээр өгөгдсөн зөвлөмж, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэнд бүртгэлээр хяналт тавьж, холбогдох арга хэмжээг авах;

   САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  С.Ундармаа  Хэлтсийн дарга        undarmaa.s@ndaatgal.mn  

   

  70101704

  204А
  М.Цандмаа  Ахлах нягтлан бодогч, Ахлах мэргэжилтэн  tsandmaa.m@ndaatgal.mn  203
  Б.Ариунтуяа  Нийгмийн даатгалын сангийн бүртгэл, тайлан  хариуцсан нягтлан бодогч-мэргэжилтэн  aruintuya.b@ndaatgal.mn
  Э.Сумьяасүрэн  Нийгмийн даатгалын байгууллагын бүртгэл, тайлан, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн, үйл ажиллагааны нягтлан бодогч sumiyasuren.e@ndaatgal.mn
  Б.Санжаасүрэн  Өр авлага, хөрөнгө хариуцсан мэргэжилтэн sanjaasuren.b@ndaatgal.mn
  М.Буяндэлгэр  Өр авлага хариуцсан мэргэжилтэн buyandelger.m@ndaatgal.mn
 • ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

  Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын зарцуулалтад хяналт шалгалт хийх, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, дүгнэлт гаргаж үйл ажиллагаа, үр дүнг сайжруулах чиглэлээр санал боловсруулах үндсэн үүрэг хүлээж, хяналт шалгалт, үнэлгээ хийх чиглэлээр холбогдох заавар, журам, арга аргачлалыг боловсруулж, батлуулж мөрдүүлэх, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хяналт шалгалтын арга аргачлалыг технологийн дэвшилд тулгуурлан боловсронгуй болгох, нийгмийн даатгалын хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянан шалгах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хийсэн хяналт, шалгалтаар тогтоогдсон зөрчил, төлбөрийг барагдуулах чиглэлээр хууль, тогтоомжийн хүрээнд шаардлагатай арга хэмжээ авах, үр дүнг тооцох, тайлагнах дотоодын хяналт, шалгалт хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх замаар мэргэжил арга зүйн үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

  Хоёр. Хяналт шалгалт, үнэлгээний талаар

  2.1. Хяналт шалгалт, дотоод аудитын хэлтсийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар албан үүргээ гүйцэтгэж байх явцад нийгмийн даатгалын байгууллагын болон даатгуулагч иргэдийн эрх ашгийг дээдлэн аж ахуйн нэгж, байгууллага болон даатгуулагчидтай холбоотой мэдээллийн нууцыг чандлан хадгалж, ашиг сонирхлын зөрчилд автагдахгүй, биеэ даасан, хөндлөнгийн хараат бус байх зарчмыг мөрдлөг болгон ажиллана.

  2.2. Нийгмийн даатгалын хуулиудын биелэлтийг хангуулах явцад гарч буй асуудлуудыг холбогдох эрх зүйн хүрээнд нэг мөр болгон хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч ажиллах;

  2.3. Нийслэлийн дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд нийгмийн даатгалын тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, шалгах ажлыг зохион байгуулах, мэргэжил, арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;

  2.3.1. Нийгмийн даатгалын хамралт, сангуудын орлого, зарлагын төлөвлөлт, тооцооны үндэслэлийг дүрэм, журам, аргачлалын дагуу нийслэлийн дүүргийн  нийгмийн даатгалын хэлтэс  бүрээр шалгах, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;

  2.3.2. Нийгмийн даатгалын сангуудын орлогын төвлөрүүлэлт, байршуулалт, хуваарилалт, зориулалт, зарцуулалтыг баримтаар шалгах;

  2.3.3. Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага, өглөгийн тооцоог нягтлан бодох бүртгэл, мэдээлэлд хэрхэн бүртгэж баталгаажуулсан үндэслэлийг шалгах;

  2.3.4. Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын шимтгэлийн тайлан, тооцоог мэдээллийн санд оруулсан байдлыг анхан шатны баримт мэдээллийн санд тулгуурлан шалгах, мөн гадаад улс оронд гэрээгээр ажиллагсдыг нийгмийн даатгалд заавал хамруулах тухай гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилт, тэдгээрийн шимтгэлийн ногдуулалт, төлөлт, тайлан тооцооны үндэслэлийг шалгах;

  2.3.5. Даатгуулагч иргэдийн тэтгэвэр тогтоолгох баримт, материалын бүрдэлтийн үндэслэл, тэтгэвэр тогтоолт, олголтыг нийслэлийн дүүргийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд шалган зааварлах;

  2.3.6. Тэтгэврийн даатгалын сангаас тэтгэвэрт зарцуулсан хөрөнгийг тэтгэврийн төрөл тус бүрээр холбогдох данс бүртгэлд тулгуурлан шалгах, түүнчлэн тэтгэвэр авах эрхийн харилцаа дуусгавар болсон, давхар тэтгэвэр олголт, шилжиж явсан, шилжиж ирсэн, зогсоогдсон иргэдийн тэтгэврийн олголтын тооцоог цахим мэдээллийг үндэслэн шалгах ажлыг зохион байгуулах;

  2.3.7. Тэтгэмжийн болон үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгосон хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны болон жирэмсний, амаржсаны, оршуулгын тэтгэмж, төлбөр тооцоог цахим мэдээлэлд тулгуурлан шалган зааварчлах, зөрчлийг арилгуулах;

  2.3.8. Даатгуулагч иргэдийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлого, үлдэгдэл, хүүгийн тооцоог хийж мэдээлэх хуудас олгож байгаад хяналт тавьж зааварлага өгөх;

  2.3.9. Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулагчдын хувийн хэрэг хөтлөлт гэрээний үндэслэл, шимтгэл ногдуулалт, төлөлт, авлага, өглөгийн тооцоог холбогдох баримт бүртгэл мэдээлэлд тулгуурлан шалган зааварлах;

  2.3.10. Нийгмийн даатгалын сангуудын улирал, жилийн тайлан тэнцэл гаргалтын үндэслэлийг анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлд тулгуурлан шалгах;

  2.4. Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалттай болон өмчийн бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад нийгмийн даатгалын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж буй эсэхэд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, шаардлагатай бол хууль хяналтын байгууллагад асуудал тавьж шийдвэрлүүлэх;

  2.5. Хяналт шалгалтын ажлын үр дүн, тайланд үнэлгээ өгч, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулгах, цаашид давтан гаргуулахгүй байх талаар удирдлага болон мэргэжил арга зүйгээр хангах, актаар тавигдсан төлбөр, алдангийн барагдуулалтанд хяналт тавих, улирал, хагас жил, жилийн тайланг нэгтгэж дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

  2.6. Хяналт шалгалтын дүнг Нийслэлийн  нийгмийн даатгалын газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх, гарах шийдвэрийн төслийг боловсруулах;

  Гурав. Сангийн өр, авлага бууруулах талаар

  3.1. Нийслэлийн харъяа дүүргүүдийн  нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах,  шимтгэлийн өр, авлагыг бууруулах ажлыг зохион байгуулах, мэргэжил, арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;

  3.2. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого төвлөрүүлэх, өр авлага барагдуулахтай холбогдсон тушаал шийдвэр гаргуулах, холбогдох хууль, журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон чиглэл, зааварчилгаа хүргүүлэх;

  3.3. Нийгмийн даатгалын хамралт, сангийн орлого төвлөрүүлэлт, шимтгэлийн өр, авлагын мэдээг сар бүр нэгтгэх, хяналт тавих, дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

  3.4. Шимтгэлийн өр, авлагыг бууруулах зорилгоор Шүүх байгууллага, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Нийслэл, дүүргийн засаг даргын тамгын газар болон бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

  3.5. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага бууруулах зорилгоор эрчимжүүлсэн арга хэмжээ, авлага барагдуулах аян зохион байгуулах;

  3.6. Сангийн орлого болон шимтгэлийн өр, авлагатай холбоотой судалгаа гаргах, удирдлагыг мэдээллээр хангах;

  3.7. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өртэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдлагуудтай авлага барагдуулах талаар уулзалт зохион байгуулах, өр төлбөр барагдуулах хуваарь гаргах, хуваарийн дагуу авлагыг барагдуулах ажлыг зохион байгуулах,

  3.8. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ сар дамнуулан төлж, урсгал авлага үүсгэдэг ажил олгогчдод албан тоот, мэдэгдэл хүргүүлэх, шимтгэлийг сардаа багтаан төлж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

  3.9. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага үүсгэсэн ажил олгогч даатгуулагчид шимтгэлийн авлагыг барагдуулах тухай албан шаардлага, мэдэгдэл өгөх, албан бичиг хүргүүлэх, шимтгэлээ хугацаанд нь төлөөгүй байгууллага, албан тушаалтанд хуульд заасан холбогдох арга хэмжээг авах;

  3.10. Шимтгэлийн авлага үүсгэн нийгмийн даатгалын сан болон даатгуулагч иргэний эрх ашгийг хохироож буй аж ахуйн нэгж байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийг хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах;

  3.11. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага үүсгэсэн ажил олгогчийн харилцах дансны гүйлгээг шимтгэлийн авлагыг барагдуулж дуустал түр хугацаагаар зогсоох ажлыг зохион байгуулах;

  3.12. Удаан хугацаагаар шимтгэлээ төлөөгүй буюу хуримтлагдсан авлага үүсгэсэн ажил олгогчдыг хуулийн байгууллагад асуудал тавьж шийдвэрлүүлэх;

  3.13. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг таниулах, сурталчилах, шилдэг шимтгэл төлөгч ажил олгогчийг урамшуулах зорилгоор ажил олгогчдын зөвлөгөөн, семинар зохион байгуулах;

  3.14. Найдваргүй авлагад тооцогдох нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлагыг  холбогдох судалгаа, нотлох баримтуудыг бүрдүүлэн Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхээр санал хүргүүлэх

  ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Л.Очирбал Хэлтсийн дарга ochirbal.l@ndaatgal.mn 70121704 204Б
  О.Ууганбаатар Хяналт шалгалт, дотоод аудит  хариуцсан ахлах байцаагч Uuganbaatar.o@ndaatgal.mn 70141704 206
  Б.Батцэрэн Хяналт шалгалтын ахлах байцаагч battseren.b@ndaatgal.mn 70141704
  Н.Алтантуяа Хяналт шалгалтын байцаагч altantuya.n@ndaatgal.mn
  Д.Оюунтуяа oyuntuya.d@ndaatgal.mn
  Д.Базарбаатар bazarbaatar.d@ndaatgal.mn
  Ж.Ганзориг ganzorig.j@ndaatgal.mn 205
  М.Номинчимэг nominchimeg.m@ndaatgal.mn
  Э.Болормаа bolormaa.e@ndaatgal.mn
  Б.Цэрэнчимэд tserenchimed.b@ndaatgal.mn
  Ц.Оюунбилэг oyunbileg.ts@ndaatgal.mn
  Э.Өрнөл urnul.e@ndaatgal.mn
  Ц.Хандсүрэн handsuren.ts@ndaatgal.mn